ریموو کردن کاشت ناخن

برای برداشت ناخن  REMOVE  از دو روش می توانیم استفاده کنیم.

با استفاده از نیل آف و استون صد در صد.

استون صددرصد را در نیل آف ریخته و انگشت را در آن برای مدت ۵-۴ دقیقه قرار میدهیم.  پس از نرم شدن مواد میتوانیم با سوهان دستی و یا برقی با سرسوهان مخروطی موارد را به راحتی از روی ناخن بردارید. مراقب باشید به صدف ناخن آسیب
وارد نشود.

در روش دیگر میتوانید از استون صددرصد و پنبه و فویل استفاده کنید.

پنبه را به استون صددرصد آغشته کنید روی ناخن موردنظر گذاشته و فویل را دور انگشت بپیچید بعد از گذشت ۴-۳ دقیقه مواد که کاملا نرم شده است را با سوهان دستی و یا برقی از روی ناخن بردارید

و در انتها روی سطح ناخن را بافر نرم بکشید