درباره ناخن و اجزایی آناتومی ناخن بیشتر بدانید

تعریف ناخن

ناخن عبارت است از صفحه شاخی مانند نازکی که سر انگشتان دست و پا وجود دارد و از نوک انگشتان محافظت کرده و در
برداشتن اشیا نیز به ما کمک می کند.
جنس ناخن از بافت کراتین می باشد که یک درشت مولکول است و به شکل صفحاتی سخت و شفاف روی هم متراکم شده
است.
ناخن ها شفاف هستند و رنگ پوست زیر خود را که در افراد با پوست تیره کدرتر و در افراد با پوست روشن ، صورتی است
ناشی از عروق خونی ، منعکس می کنند.
ساختمان ناخن و اجزای ناخن دست

ساختمان ناخن از ۳ قسمت اصلی سر ناخن ، صفحه ناخن و ریشه ناخن تشکیل شده است.

اجزای ناخن

 صفحه ناخن
 چین ناخن یا تای ناخن
 بستر ناخن
 لبه ی آزاد ناخن
 ماتریکس
 لانولا
 کوتیکول
 شیار ناخن
 پوست زیر لبه آزاد ناخن

صفحه ناخن:

NAIL PLATE از لایه ای از سلول های شاخه ی فشرده و شفاف تشکیل شده و هیچگونه عصب و رگ خونی
در آن نیست و قسمت اصلی بدنه ی ناخن را می سازد. در واقع قسمت قابل رویت ناخن است همان چیزی که ما از آن بعنوان
ناخن یاد می کنیم .از کراتین مرده تشکیل یافته و کمی محدب می باشد اساساً بی رنگ است اما بواسطه شبکه مویرگهای خونی
که در زیر آن واقع است صورتی به نظر می رسد.

چین یا تای ناخن :

NAIL FOLDS  : بعنوان چهارچوب و تکیه گاه ناخن در سه سمت چپ و راست ) چین های نرم طرفی(
و پایین ناخن) چین ابتدایی( آن را احاطه کرده است.

بستر ناخن :

NAIL BED  قسمتی از پوست است که بدنه ی ناخن روی آن قرار دارد و مانند بستری صفحه ی ناخن را در
خود جای داده است و به جز قسمت لبه ی آزاد باعث ثابت شدن ناخن در محل خود می شود و بوسیله تعداد زیادی رگ های
خونی تغذیه شده که باعث رشد مداوم ناخن می شود.

لبه ی آزاد ناخن:

قسمتی از ناخن است که از نوک انگشتان فراتر رفته و مانیکور و پدیکور روی آن انجام می شود. وظیفه این
قسمت محافظت از بافت زیرین و نوک انگشتان است.

ماتریکسMATRIX  :

ماتریکس بخشی از بستر ناخن است که در زیر ریشه ناخن گسترش دارد و حاوی عصب ، لنف و
رگهای خونی است. ماتریکس قسمت پنهان ناخن می باشد در واقع ریشه ناخن بوده که در آن رشد ناخن صورت می گیرد.تا
زمانیکه ماتریکس به خوبی تغذیه شده و سلامت خود را از دست نداده باشد ، رشد کرده و از سلول های در حال تقسیم بوجودمی آید.

لانولا LUNULA :

لانولا یا ماه نیمه یا ماهک روی ماتریکس قرار دارد و بسیاری از سلول های ماتریکس را در خود جای داده
است ) قسمت هلالی شکل سفید رنگ که در ته ناخن و بیشتر در ناخن شصت مشاهده می شود (. علت سفید بودنش آن است
که هنوز سلول های آن کراتینه نشده و به تکامل نرسیده اند.

کوتیکولCUTICUL  :

ادامه پوست بستر ناخن بوده و بین انگشتان و صفحه ناخن واقع بوده و این دو بخش را به یکدیگر
متصل می کند. کوتیکول ناخن بعنوان یک سد ضد آب عمل نموده و از ورود باکتری و دیگر عوامل بیماری زا به قسمت ماتریکس
جلوگیری می کند.

شیار ناخن :

قابل رویت نیست و مرز بین پوست زیر ناخن و لبه ی آزاد ناخن است.
پوست زیر لبه ی آزاد ناخن : ازبروز عفونت به داخل ناخن جلوگیری می کند.

آناتومی ناخن